Umowa UE–USA w sprawie ochrony informacji osobowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja (UE) 2016/920 dotycząca podpisania umowy między USA a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Umowa między UE a USA dotycząca standardów ochrony danych osobowych w przypadku ich przekazywania pomiędzy organami egzekwowania prawa z UE i USA.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI I UMOWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Ochrona

Umowa przewiduje szereg środków ochrony danych osobowych w trakcie ich wymiany pomiędzy organami policji i wymiaru sprawiedliwości, w tym:

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA I UMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 20 maja 2016 r. Umowa została podpisana przez UE i USA dnia 2 czerwca 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Osoba, której dane dotyczą: osoba, do której odnoszą się dane osobowe.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady (UE) 2016/920 z dnia 20 maja 2016 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (Dz.U. L 154 z 11.6.2016, s. 1–2)

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (Dz.U. L z 10.12.2016, s. 3–13)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017