Wymiany danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji (COM(2016) 117 final) – Transatlantyckie przepływy danych: odbudowa zaufania dzięki ustanowieniu silniejszych gwarancji

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W niniejszym komunikacie podsumowano, jakie kroki podjęła Unia Europejska w celu zrealizowania celów określonych w komunikacie z 2013 r. w sprawie odbudowy zaufania do przepływów danych między UE a Stanami Zjednoczonymi. Tamten komunikat Komisji Europejskiej był odpowiedzią na doniesienia o szeroko zakrojonych programach gromadzenia danych przez amerykańskie służby wywiadowcze.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W komunikacie z 2013 r. przedstawiono trzy podstawowe działania mające zapewnić odbudowę zaufania do przepływów danych między UE a Stanami Zjednoczonymi:

Pakiet dotyczący reformy składa się z dwóch instrumentów:

Pakiet został formalnie przyjęty w kwietniu 2016 r.

W komunikacie z 2013 r. w sprawie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych zwrócono uwagę na szereg niedociągnięć związanych z funkcjonowaniem tego systemu na przestrzeni czasu, w szczególności na brak:

Osiągnięcia wynikające z zasad ochrony prywatności UE–Stany Zjednoczone – nowego zbioru przepisów w miejsce zasad bezpiecznego transferu danych osobowych – zostały podzielone w komunikacie na cztery kategorie:

W komunikacie stwierdza się, że umowa ramowa określa zharmonizowany i kompleksowy zestaw gwarancji ochrony danych, który będzie miał zastosowanie do wszystkich rodzajów transatlantyckich wymian danych pomiędzy odpowiednimi organami w obszarze egzekwowania prawa karnego (lub, alternatywnie, pomiędzy podmiotami prywatnymi a organami ścigania zgodnie z umowami międzynarodowymi, takimi jak umowa o danych dotyczących przelotu pasażera lub Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów). W szczególności umowa ramowa:

Umowa ramowa została podpisana przez UE i Stany Zjednoczone dnia 2 czerwca 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Zasady bezpiecznego transferu danych osobowych: nazwa zbioru przepisów uznanych przez UE i Stany Zjednoczone w 2000 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z UE do przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i ich późniejszego wykorzystania. Decyzja Komisji w sprawie adekwatnej ochrony danych osobowych (ustalenie, że zasady zapewniają odpowiedni poziom ochrony w przypadku transatlantyckich transferów danych) została unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości w październiku 2016 r., a w tym czasie została zastąpiona przez zasady ochrony prywatności UE–Stany Zjednoczone.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Transatlantyckie przepływy danych: odbudowa zaufania dzięki ustanowieniu silniejszych gwarancji (COM(2016) 117 final z 29.2.2016)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016