Ochrona danych osobowych (od 2018 r.)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/679 — ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawa obywateli

Rozporządzenie GDPR wzmacnia prawa obywateli, uwzględnia nowe prawa i daje obywatelom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Prawa te obejmują:

Przepisy dla firm

Rozporządzenie GDPR ma na celu tworzenie możliwości dla firm i pobudzanie innowacyjności za pośrednictwem szeregu kroków, w tym:

Przegląd

Komisja Europejska składa sprawozdanie z oceny i przeglądu niniejszego rozporządzenia do 25 maja 2020 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie GDPR ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020