Strategia UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015

UE przyjęła strategię w zakresie dobrostanu zwierząt, by znaleźć rozwiązanie w sprawie braku egzekwowania przepisów w tej dziedzinie, poprawić wartość ekonomiczną dobrostanu zwierząt dla przedsiębiorców oraz podnieść świadomość potrzeby podwyższenia poziomów dobrostanu zwierząt.

ODNIESIENIA

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 [COM(2012) 06 final/2 z 15.02.2012 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

STRESZCZENIE

W artykule 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania i nałożono obowiązek pełnego uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt przy formułowaniu i wykonywaniu polityki Unii Europejskiej w określonych dziedzinach.

Różnorodność systemów produkcji rolnej, warunków klimatycznych, realiów dotyczących gruntów w różnych państwach członkowskich doprowadziła do znacznych trudności w uzgadnianiu jednolitych przepisów i jeszcze większych trudności w zapewnianiu ich właściwego wdrażania.

To niejednolite egzekwowanie, a także fakt, że istnieją luki w przepisach, oznacza, że nie wszystkie zwierzęta w UE są traktowane zgodnie z tymi samymi normami, a rolnicy w tych krajach, w których przepisy są surowiej egzekwowane, znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Celem strategii UE w zakresie dobrostanu zwierząt (2012-2015) jest poprawa warunków dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych, żyjących w ogrodach zoologicznych oraz tych wykorzystywanych do celów doświadczalnych. Strategia przewiduje podejście dwutorowe, które obejmuje:

Wprowadzenie kompleksowego prawa w zakresie dobrostanu zwierząt: uwzględniając ocenę skutków, Komisja rozważy konieczność wprowadzenia uproszczonych ram legislacyjnych, opierając się na podejściu holistycznym i skupiając się na rzeczywistych wynikach dobrostanu zwierząt. Takie działanie pozwoli również zwiększać nacisk na standardy kształcenia i profesjonalizmu wszystkich zainteresowanych stron (właściwych organów w państwach członkowskich, personelu zajmującego się zwierzętami, hodowców zwierząt gospodarskich, sprzedawców detalicznych itd.).

Nasilenie działań obecnie prowadzonych przez Komisję, a wśród nich:

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014