Wydatki UE na informacje dotyczące żywności i paszy

Ogólnym celem prawa Unii Europejskiej (UE) jest przyczynianie się do wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, wysokiego poziomu ochrony konsumentów i środowiska oraz likwidacji agrofagów, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE

STRESZCZENIE

Ogólnym celem prawa Unii Europejskiej (UE) jest przyczynianie się do wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, wysokiego poziomu ochrony konsumentów i środowiska oraz likwidacji agrofagów, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Aktualizuje ono ramy, na podstawie których finansowane są polityki dotyczące zdrowia zwierząt i roślin oraz produkcji żywności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ma na celu umożliwienie nadzoru wydatków UE w następujących obszarach:

Rozporządzenie określa reguły i terminy dotyczące treści, składania, oceny i zatwierdzania programów krajowych i wniosków o płatność. Komisja Europejska (KE) odpowiada za efektywność wdrażania środków objętych wkładem finansowym Unii. Przyznawanym wkładom finansowym towarzyszyć powinna odpowiednia promocja w celu poinformowania opinii publicznej o roli Unii w zapewnianiu finansowania.

W rozporządzeniu określono zestaw przepisów regulujących maksymalne dopuszczalne budżety i maksymalne stawki dotacji, które w warunkach normalnych nie mogą przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych. Stawka może zostać zwiększona do:

Finansowanie unijne może być przeznaczane na cele opanowywania sytuacji nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem zwierząt i roślin. Choroby, które kwalifikują się do finansowania w ramach środków nadzwyczajnych, wymieniono w załączniku do rozporządzenia. KE może aktualizować listę, aby uwzględnić nowe zagrożenia.

W wyjątkowych przypadkach UE może pokrywać koszty poniesione przez kraje UE w związku z wdrażaniem niezbędnych środków. Środki te mogą obejmować wdrażanie wzmocnionych środków bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się ognisk choroby lub wystąpienia agrofagów, a także zniszczenie oraz transport tusz oraz koszty pokrywania strat, jakie właściciele ponieśli w związku z kampaniami szczepienia interwencyjnego.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. KE przedstawi śródokresowe sprawozdanie wraz z wnioskami legislacyjnymi, jeśli będzie to wymagane, oraz, do dnia 30 czerwca 2022 r., kolejne sprawozdanie dotyczące skuteczności rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od dnia 30 czerwca 2014 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej ramowego rozporządzenia finansowego (UE) nr 652/2014.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 652/2014

30.6.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1-32

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2015