Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Rosją

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ UMOWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zasady

Poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka stanowią kluczowy element partnerstwa.

Cele

Główne cele umowy obejmują:

Zakres

Umowa obejmuje następujące obszary:

Umowa zawarta jest na okres wstępny 10 lat i podlega odnowieniu rok po roku.

Negocjacje w sprawie nowej umowy pomiędzy UE a Rosją w celu stworzenia bardziej kompleksowych ram dla stosunków pomiędzy UE a Rosją rozpoczęto w 2008 r. Pomimo znacznych postępów, negocjacje wstrzymano w 2012 r.

OD KIEDY NINIEJSZA UMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza umowa weszła w życie 1 grudnia 1997 r.

KONTEKST

Rola Rosji w konflikcie na Ukrainie i dokonana przez Rosję nielegalna aneksja Krymu znacząco wpłynęły na jej relacje z UE. Zaprzestano wielu działań prowadzonych w ramach umowy i nałożono sankcje.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską – Protokół 1 w sprawie utworzenia grupy kontaktowej do spraw węgla i stali – Protokół 2 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego – Akt końcowy – Wymiana listów – Protokół z podpisania (Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 3–69)

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016