Europejski Fundusz Społeczny

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 1304/2013 – Europejski Fundusz Społeczny

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele ogólne

EFS inwestuje w ludzi w celu poprawy możliwości zatrudnienia i kształcenia w całej UE. W latach 2014–2020 będzie zwracać szczególną uwagę na grupy w trudnej sytuacji społecznej, w tym młodzież. W rozporządzeniu określono zakres działań EFS oraz jego powiązanie z Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Główne tematy

EFS koncentruje się na kilku kluczowych zagadnieniach, takich jak:

Kwalifikujące się regiony

Do finansowania z EFS kwalifikują się wszystkie państwa UE. O finansowanie mogą się ubiegać za pośrednictwem państw UE różnorodne podmioty, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Priorytety budżetowe

Po raz pierwszy wprowadzony został minimalny udział EFS, ustalony na poziomie 23,1% środków polityki spójności, co odpowiada ponad 80 mld EUR przeznaczonym na programowanie EFS w okresie programowania 2014–2020.

W każdym państwie UE co najmniej 20% środków z EFS zostanie przeznaczonych na włączenie społeczne i walkę z ubóstwem. Oznacza to pomoc dla osób i grup w trudnej lub niekorzystnej sytuacji społecznej w uzyskaniu umiejętności i miejsc pracy, których potrzebują do integracji na rynku pracy.

EFS zapewni ukierunkowaną pomoc dla młodych ludzi, finansując Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w kwocie co najmniej 3,2 mld EUR. Inicjatywa ta będzie wspierać wyłącznie młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w regionach, w których poziom bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%.

Aby zająć się nieustająco wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodzieży w UE, rozporządzenie (UE) 2015/779 zmienia rozporządzenie (UE) nr 1304/2013. W ramach rozporządzenia zwiększono poziom wstępnego finansowania wypłacanego programom operacyjnym wspieranym przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2015 roku z 1% do 30%.

Koncentracja na wynikach

Programy muszą być ukierunkowane na wyniki oraz oparte na zasadzie dodatkowości*. Mechanizm koncentracji (tj. środki bardzo skoncentrowane na danej grupie docelowej) jest ważny w celu zapewnienia rzeczywistego wpływu w terenie.

Wykonanie

Umowy o partnerstwie i programy operacyjne uzgodnione między państwami UE i Komisją Europejską stanowią ramy dla inwestycji strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

Partnerstwa publiczno-prywatne

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wskazano, że w odniesieniu do operacji partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”) beneficjentem może być podmiot regulowany prawem prywatnym państwa UE („partner prywatny”). Partner prywatny (wybrany do realizacji danej operacji) może zostać zastąpiony jako beneficjent podczas realizacji (jeżeli jest to wymagane) zgodnie z warunkami umowy PPP lub umowy dofinansowania między partnerem prywatnym a instytucją finansową współfinansującą daną operację.

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1076 określono dodatkowe zasady dotyczące zastąpienia beneficjenta oraz stosownych obowiązków. W razie zastąpienia beneficjenta w ramach operacji PPP finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI) należy zagwarantować, że po zastąpieniu nowy partner lub organ wykonuje co najmniej te same usługi i przy tych samych minimalnych normach jakości, których wymagała pierwotna umowa PPP. W rozporządzeniu tym ustanowiono ponadto procedury dotyczące wniosków o zastąpienie partnera prywatnego i potwierdzenia zastąpienia partnera prywatnego, a także określono minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach PPP finansowanych z funduszy ESI.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 21 grudnia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zasada dodatkowości: finansowanie w ramach EFS nie może zastępować wydatków krajowych danego państwa UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 1304/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 175 z 4.7.2015, s. 1–3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1–48)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014, s. 22–34)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018