Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2014–2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kwalifikowalność

Do uzyskania wsparcia uprawnione są wszystkie regiony państw UE, lecz przyznawana pomoc jest zależna od priorytetów UE i rodzaju regionu.

Główne tematy

EFRR koncentruje swoje inwestycje na 4 głównych tematach:

Rodzaje inwestycji

Ogólny budżet

Budżet na lata 2014–2020 wynosi ponad 185 mld EUR.

Priorytety polityczne i budżetowe

Realizacja

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, wprowadzona rozporządzeniem (UE) 2020/460, oferuje krajom UE dostęp do 37 mld EUR z Funduszy EFSI w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, programów pracy krótkoterminowej oraz usług opartych na społeczności.

Specjalne działania mające na celu walkę z koronawirusem: większa elastyczność w wykorzystaniu środków z Funduszu EFSI

Zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/558 umożliwia państwom UE przesuwanie środków pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Socjalnym oraz Funduszem Spójności, pomiędzy różnymi kategoriami regionów oraz pomiędzy 3 konkretnymi obszarami priorytetowymi funduszy.

Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. programy w ramach polityki spójności powiązane z COVID-19 mogą, w drodze wyjątku, być finansowane w 100 % ze środków UE w trakcie roku rachunkowego. Działania te upraszczają również zgody w ramach programu, aby przyspieszyć wdrożenie, sprawić, że korzystanie z instrumentów finansowych będzie łatwiejsze, oraz uprościć audyty.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 21 grudnia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289–302)

Kolejna zmiana rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 została włączona do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2017/2056 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (Dz.U. L 294 z 11.11.2017, s. 26)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 1–3)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014, s. 22–34)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020