Fundusz Spójności (2014-2020)

Rozporządzenie określa cele Funduszu Spójności UE w okresie finansowania 2014-2020. Fundusz jest jednym z instrumentów finansowych UE, którego zadaniem jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

STRESZCZENIE

Fundusz Spójności wspiera regiony uboższe UE, mając na celu propagowanie wzrostu, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Państwami kwalifikującymi się do wsparcia z Funduszu Spójności są państwa członkowskie, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90% średniego poziomu w UE. Pułap wkładu z Fundusz Spójności w wydatki publiczne w państwach członkowskich określa się na 85%.

Dziedziny działalności

Fundusz Spójności współfinansuje działania na rzecz:

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej,

realizacji celów polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego, tj. promowania efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a także wspierania projektów w dziedzinie zrównoważonego transportu, które nie stanowią części transeuropejskiej sieci transportowej,

zapewniania pomocy technicznej.

Priorytety inwestycyjne obejmują projekty, które promują:

gospodarkę niskoemisyjną,

dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,

zachowanie i ochronę środowiska,

zrównoważony transport i usuwanie niedoborów przepustowości.

Na współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej w ramach infrastruktury transportowej, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013, przyznana zostanie łączna kwota 10 mld euro w okresie finansowania 2014-2020.

Kwalifikowalne wydatki

Decyzje o kwalifikowalności projektów podejmowane są na poziomie krajowym. Za niekwalifikowalne w ramach Fundusz Spójności uznaje się wydatki na rzecz:

likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,

inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS),

inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii,

wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,

pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,

inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przegląd niniejszego rozporządzenia zostanie dokonany do dnia 31 grudnia 2020 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1300/2013

21.12.2013

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013

AKTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014-2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2014