Zamówienia publiczne podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Progi

Zamówienie może zostać złożone przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, przedsiębiorstwa publiczne, podmioty korzystające z praw specjalnych lub wyłącznych (np. podmioty objęte dyrektywą), zgodnie z zasadami ustanowionymi niniejszą dyrektywą, gdy przetargi opiewają na sumy przekraczające następujące progi (mające zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.):

Co 2 lata Komisja Europejska weryfikuje powyższe progi, aby określić, czy należy je zmienić zgodnie z wewnętrznymi zobowiązaniami UE.

Działalność objęta przez niniejszą dyrektywę

Niniejsza dyrektywa dotyczy zamówień publicznych w przypadku:

Wyłączenia

Dyrektywa nie obejmuje zamówień:

Nowe standardowe formularze ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 wprowadza nowe standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych. Niniejsze formularze stosowano w przypadku wszystkich nowych ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych do 18 kwietnia 2016 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 17 kwietnia 2014 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r.

KONTEKST

Ogólne przepisy UE ustalające przepisy w zakresie zamówień publicznych zawarte są w dyrektywie 2014/24/UE. Określa się w nich procedury postępowania oraz ustala się, że jeśli władze krajowe stosują zamówienia publiczne jako sposób zebrania ofert na wykonanie określonych robót, muszą traktować wszystkich oferentów jednakowo i unikać jakiejkolwiek formy dyskryminacji wobec któregokolwiek z nich. Obowiązujące jest również dla nich przejrzyste prowadzenie procedur i podejmowanie decyzji.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dziennik Urzędowy L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2014/25/EU zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 65–242)

Zobacz wersję skonsolidowaną

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 1–64)

Zobacz wersję skonsolidowaną

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dziennik Urzędowy L 296 z 12.11.2015, s. 1–146)

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016