Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 575/2013 zapewniające kontrolę ryzyka i posiadanie odpowiedniego kapitału przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu wzmocnienie wymogów ostrożnościowych dla banków poprzez nałożenie na nie wymogu posiadania wystarczającego kapitału rezerwowego i płynności. Jego celem jest zapewnienie, aby banki były bardziej skuteczne i odporne w okresach napięć gospodarczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ustanawia jednolity zbiór zharmonizowanych zasad ostrożnościowych, których muszą przestrzegać banki w całej UE. Ten jednolity zbiór przepisów ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania światowych standardów w zakresie kapitału bankowego (Bazylea III) we wszystkich krajach UE.

Szczególne zagadnienia obejmują:

Wyższe i lepsze wymogi kapitałowe. Banki muszą utrzymywać całkowitą kwotę kapitału odpowiadającą co najmniej 8% ich aktywów mierzoną według ich ryzyka. Bezpieczne aktywa (np. gotówka) nie są uwzględniane; inne aktywa (takie jak pożyczki dla innych instytucji) są uważane za bardziej ryzykowne i mają wyższą wagę. Im bardziej ryzykowne są aktywa posiadane przez instytucję, tym większy musi być jej kapitał.

Środki wsparcia płynności. Aby banki miały wystarczające środki płynnościowe (np. gotówkę lub inne aktywa, które można szybko zamienić na gotówkę bez utraty lub przy nieznacznej utracie wartości), rozporządzenie wprowadza dwa zabezpieczenia przed utratą płynności:

wskaźnik pokrycia wypływów netto, którego celem jest zapewnienie, aby banki miały wystarczającą ilość środków płynnościowych w perspektywie krótkoterminowej;

wymóg stabilności finansowania netto, który ma na celu zapewnienie, że banki posiadają odpowiedni poziom stabilnego finansowania do wsparcia ich aktywów i działań w perspektywie średnioterminowej.

Efekt ograniczającej dźwigni finansowej. Rozporządzenie wprowadza nowy instrument regulacyjny zwany „wskaźnikiem dźwigni”. Jego celem jest uniemożliwienie bankom zaciągania nadmiernych długów na rynkach finansowych. Od 2015 r. banki muszą publicznie ujawniać swój wskaźnik dźwigni. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi projekt aktu ustawodawczego, tak aby nowy wskaźnik był wiążący dla banków, począwszy od 2018 r.

Rozporządzenie stanowi część pakietu ustawodawczego obejmującego dyrektywę w sprawie wzmocnienia odporności unijnego sektora bankowości. Dyrektywa 2013/36/UE dotyczy warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności związanej z przyjmowaniem depozytów, natomiast to rozporządzenie ustanawia wymogi ostrożnościowe, których muszą przestrzegać instytucje finansowe.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 28 czerwca 2013 r.

KONTEKST

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca przepisów w zakresie wymogów kapitałowych

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr575/2013

28.6.2013

-

Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1-337

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 575/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338-436)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1-59)

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015