Ramy dla Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie UE nr 468/2014 — unijne mechanizmy nadzoru bankowego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Mechanizm SSM jest jednym z dwóch filarów unii bankowej UE*, razem z Jednolitym Mechanizmem Restrukturyzacji* (SRM).

Niniejsze rozporządzenie stanowi uzupełnienie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, zwanego rozporządzeniem SSM, na mocy którego ustanowiono mechanizm SSM. Mechanizm SSM składa się z EBC oraz właściwych organów krajowych uczestniczących krajów UE.

Zakres: rozporządzenie obejmuje zarówno praktyczne ustalenia pomiędzy EBC a właściwymi organami krajowymi, jak i szczegółowe przepisy w kwestiach organizacyjnych, procedur administracyjnych i sankcji, w tym:

Kluczową częścią rozporządzenia ramowego SSM jest metodologia oceny i przeglądu nadzorowanego podmiotu oraz jego klasyfikacja jako istotny lub mniej istotny, a także postanowienia wynikające z tej oceny.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 15 maja 2014 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

* Jednolity Mechanizm Nadzorczy: unijny system nadzoru bankowego składający się z EBC oraz właściwych organów krajowych. Nadaje on EBC uprawnienia nadzorcze nad bankami zlokalizowanymi w krajach UE uczestniczących w mechanizmie SSM.

* Unia bankowa UE: ustanowiona w następstwie kryzysu finansowego w roku 2008 w celu wzmocnienia banków UE.

* Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji: unijny system skutecznego postępowania z upadającymi bankami.

* Wyznaczone organy krajowe: odpowiednie organy wyznaczone w każdym kraju UE. Współpracują one z EBC nad wdrożeniem rozporządzenia SSM. Zwykle są to krajowe banki centralne, lecz mogą to być także krajowe organy nadzoru finansowego.

AKT

Rozporządzenie UE nr 468/2014 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (ECB/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1–50)

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020