Zmiana przepisów dotyczących usług płatniczych w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2015/2366 w sprawie ogólnounijnych usług płatniczych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W kierunku bardziej zintegrowanego unijnego rynku płatności

Niniejsza dyrektywa określa zbiór jasnych i kompleksowych zasad, które będą miały zastosowanie zarówno do obecnych, jak i do nowych dostawców innowacyjnych usług płatności. Zasady te mają na celu zapewnienie, by te podmioty mogły ze sobą konkurować na równych warunkach, co doprowadzi do zwiększenia wydajności, wyboru i przejrzystości usług płatniczych, jednocześnie wzmacniając zaufanie konsumentów do zharmonizowanego rynku płatności.

Otwarcie rynku UE na nowe usługi i dostawców

Niniejsza dyrektywa ma także na celu otwarcie unijnego rynku płatności na firmy oferujące usługi płatności dla konsumentów lub przedsiębiorstw w oparciu o dostęp do informacji na temat rachunku płatniczego, a zwłaszcza:

Prawa konsumentów

Wniosek instytucji płatniczych o udzielenie zezwolenia

Niniejsza dyrektywa nie wprowadza zasadniczych zmian w zakresie warunków przyznawania zezwoleń dla instytucji płatniczych, chociaż instytucje płatnicze oferujące usługi dostępu do informacji o rachunku będą zobowiązane uzyskać ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jako warunek zezwolenia. Dyrektywa zawiera także przepisy dotyczące nadzoru nad posiadającymi zezwolenie instytucjami płatniczymi, a także środki podejmowane w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

Rola EUNB zostaje wzmocniona w celu:

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 2007/64/WE z dnia 13 stycznia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 12 stycznia 2016 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 13 stycznia 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIE

Usługi płatnicze: usługi umożliwiające złożenie gotówki lub wycofanie jej na przykład z rachunku bankowego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego. Usługi takie obejmują transfer środków pieniężnych, polecenia zapłaty, polecenia przelewu i płatności kartą. Dyrektywa nie obejmuje transakcji papierowych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35–127)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1–36)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2007/64/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 1–15)

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017