Wymagania w zakresie homologacji typu i nadzór rynku motocykli/motorowerów i czterokołowców w Unii

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

JAKIE JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Homologacja i organy nadzoru rynku

Kraje UE muszą wyznaczyć

Homologacja typu

Wymogi dotyczące homologacji typu obowiązują producentów (pojazdów), organy udzielające homologacji i służby techniczne (np. organy kontroli). Dany typ pojazdu dopuszczany jest do sprzedaży na unijnym rynku w momencie, gdy spełnia kompleksowy zestaw wymagań.

Producent ma obowiązek wydać świadectwo zgodności dla każdego pojazdu, co umożliwia właścicielowi jego rejestrację.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego

Rozporządzenie ustanawia następujące wymogi bezpieczeństwa:

Wymogi dotyczące efektywności środowiskowej

Otrzymanie homologacji typu przez pojazd kategorii L wymaga spełnienia wymogów ośmiu różnych typów badań, takich jak badania emisji oparów (opary paliw), urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń, efektywności energetycznej i hałasu.

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi środowiskowe dotyczące dwóch etapów redukcji emisji. Pierwszy etap (Euro 4) jest obowiązkowy dla nowych typów pojazdów od dnia 1 stycznia 2016 r. Drugi etap (Euro 5) będzie obowiązywać od 2020 r., co pozwala producentom i dostawcom stworzyć plany w perspektywie średniookresowej. Wykonalność etapu Euro 5 zostanie potwierdzona w 2016 r. badaniami w zakresie jego potencjalnego wpływu na środowisko.

Obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów

Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki podmiotów związanych z łańcuchem dostaw:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Jednak od dnia 11 września 2014 r. producenci mogą dobrowolnie wnioskować o wydanie homologacji typu na mocy rozporządzenia (UE) nr 168/2013. Dyrektywa ramowa 2002/24/WE zostanie uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia rozporządzenie (UE) nr 168/2013 wraz z aktami wykonawczymi i delegowanymi staje się wiążące.

KONTEKST

Celem ograniczenia zanieczyszczenia pochodzącego z transportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów kategorii L Unia przyjęła w 2013 r. nowe przepisy uchylające z dniem 1 stycznia 2016 r. dyrektywę 2002/24/WE. Pojazdy kategorii L to grupa lekkich pojazdów silnikowych, takich jak rowery z napędem, dwu- i trzykołowe motorowery, motocykle (z wózkami bocznymi oraz bez nich), pojazdy trzykołowe i czterokołowce.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52–128)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 168/2013 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 901/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 249 z 22.8.2014, s. 1–202)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 z dnia 24 października 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 7 z 10.1.2014, s. 1–12). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 25 z 28.1.2014, s. 1–102)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 z dnia 16 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V (Dz.U. L 53 z 21.2.2014, s. 1–10)

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016