Zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów – pasy bezpieczeństwa i systemy przytrzymujące dla dzieci

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009: homologacja typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

W ogólnym ujęciu niniejsze rozporządzenie ustanawia wymóg, by wszystkie części i elementy pojazdów silnikowych posiadały homologację typu* przed wprowadzeniem na rynek UE.

Dotyczy to także pasów bezpieczeństwa i systemów przytrzymujących dla dzieci.

Pozwoli to zapewnić, by pasy bezpieczeństwa i systemy przytrzymujące dla dzieci w całej UE spełniały te same normy bezpieczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Producenci muszą zapewnić, by wszystkie nowe pojazdy były projektowane, konstruowane i montowane w sposób minimalizujący ryzyko urazów u ich pasażerów i innych użytkowników dróg.

Odnosi się to do systemów montowanych w pojeździe, części i oddzielnych zespołów technicznych, takich jak:

pasy bezpieczeństwa, a także

systemów mocowań ISOFIX i wbudowanych urządzeń przytrzymujących dla dzieci. ISOFIX to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wyznaczająca normy dla systemów mocowania fotelików samochodowych.

Wymogi montażowe dla pasów bezpieczeństwa i systemów przytrzymujących dla dzieci regulują globalne przepisy techniczne dotyczące harmonizacji pojazdów sporządzone przez EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych):

Regulamin nr 16 (pasy bezpieczeństwa, systemy przytrzymujące, systemy przytrzymujące dla dzieci oraz systemy przytrzymujące dla dzieci ISOFIX)

Regulamin nr 44 (systemy przytrzymujące dla dzieci)

Regulamin nr 129 (systemy przytrzymujące dla dzieci o zwiększonym bezpieczeństwie – ECRS).

Producenci wykazują, że pasy bezpieczeństwa i systemy przytrzymujące dla dzieci są zgodne z regulaminami EKG ONZ. Jeśli spełnią ten wymóg, będą sprawdzani pod kątem zgodności z niniejszym rozporządzeniem, a następnie dopuszczeni do homologacji typu WE.

Zasady i procedury zawarte w niniejszym rozporządzeniu zostały zmienione w 2015 r. rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/166.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej harmonizacji technicznej.

SŁOWA KLUCZOWE

* Homologacja typu: oznacza, że przeprowadzono testy sprawdzające, czy spełniono odpowiednie wymogi regulacyjne, techniczne i w zakresie bezpieczeństwa.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

20.8.2009

Dz.U. L 200, 31.7.2009, s. 1–24.

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci przeznaczonych dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowych — II. pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzenia przypominające o zapięciu pasów, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące ISOFIX dla dzieci (Dziennik Urzędowy L 233, 9.9.2011, s. 1–94)

Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”) (Dziennik Urzędowy L 330, 16.12.2005, s. 56–157)

Regulamin nr 129 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych (Dziennik Urzędowy L 97, 29.3.2005, s. 21–128)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015