System pokładowy eCall – homologacja typu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2015/758 w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

Obowiązki producentów

Wszystkie nowe typy takich pojazdów muszą:

Wymogi techniczne i procedury badań

W drodze aktu delegowanego Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2017/79. Rozporządzenie to uzupełnia i zmienia rozporządzenie (UE) 2015/758, ustanawiając szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań w zakresie homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, pokładowych oddzielnych zespołów technicznych i komponentów opartych na tym numerze.

Ochrona prywatności i danych

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu eCall musi być zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych (zob. streszczenie). Rozporządzenie określa też szereg szczegółowych zasad, w tym:

Od 31 marca 2018 r. homologacja typu WE udzielana jest wyłącznie pojazdom i systemom eCall, które odpowiadają wymogom tego rozporządzenia.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Art. 2 ust. 2, art. 5 ust. 8 i 9, art. 6 ust. 12 i 13 oraz artykuły 8, 9, 10 i 12 mają zastosowanie od 8 czerwca 2015 r., czyli od dnia, do którego Komisja miała, w stosownych przypadkach, przyjąć ustawodawstwo na drodze aktów wykonawczych lub delegowanych. Pozostałe artykuły mają zastosowanie od 31 marca 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Homologacja typu: oznacza, że przeprowadzono testy sprawdzające, czy spełniono odpowiednie wymogi regulacyjne, techniczne i w zakresie bezpieczeństwa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 77–89)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2015/758 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skuteczności wdrożenia jednolitego europejskiego numeru alarmowego „112” (COM(2020) 808 final z 15.12.2020)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021