Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie leków innowacyjnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 557/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) na lata 2014–2020.

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 powołano w celu opracowania nowych szczepionek, leków i terapii. Jest ono realizowane za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych w odpowiedzi na wyzwania związane ze zdrowiem w Europie oraz w celu zapewnienia konkurencyjności europejskiego sektora farmaceutycznego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

Strategiczny program badań naukowych

Prace IMI 2 skupiają się na czterech obszarach badań:

Do priorytetowych prac IMI w dziedzinie zdrowia zalicza się:

Zarządzanie

Budżet

Wkład finansowy UE w IMI 2 na okres do 2024 r. wynosi do 1 638 mld euro. Zostanie on uzupełniony o 1 425 mld euro pochodzącyh z sektora farmaceutycznego (wkłady niepieniężne). Dodatkowe środki pochodzą od podmiotów z innych sektorów związanych z naukami przyrodniczymi lub od organizacji, które zdecydują się na przekazanie wkładów na rzecz IMI 2, np. od członków lub partnerów stowarzyszonych uczestniczących w poszczególnych projektach. Wspólne Przedsięwzięcie ma też na celu promowanie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 27 czerwca 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Biomarkery: biowskaźniki używane do identyfikacji osób posiadających predyspozycje do określonych chorób.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54–76)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 622/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 7–11)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81–103)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104–173)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2018