Bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych i stosowanych w nich materiałów

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

STRESZCZENIE

CZEGO DOTYCZY DYREKTYWA?

Ten akt prawny Unii Europejskiej ustanawia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń i zespołów ciśnieniowych (takich, jak kotły, szybkowary, gaśnice, wymienniki ciepła czy generatory pary). Wszystkie stacjonarne urządzenia ciśnieniowe muszą spełniać surowe wymogu, jeśli mają być sprzedawane w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Niniejszą dyrektywę stosuje się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń lub zespołów ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. Obejmuje ona wszystkie urządzenia i zespoły ciśnieniowe, które są nowe na rynku UE, niezależnie od tego, czy są wyprodukowane w UE czy w innym miejscu. Ma to zastosowanie również w odniesieniu do importowanego sprzętu używanego.

Szeroki zakres zastosowań

Urządzenia ciśnieniowe są powszechnie stosowane w branżach związanych z:

Bez surowych i skutecznie egzekwowanych standardów stacjonarne urządzenia ciśnieniowe mogą być z natury niebezpieczne.

Odpowiedzialność za zgodność

Producenci i ich przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy są odpowiedzialni za zgodność swoich produktów z tym aktem prawnym. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, bezpieczeństwa zwierząt domowych i mienia, a także zagwarantowanie uczciwej konkurencji w UE.

Szczegółowe informacje o producencie lub importerze

Informacje o producencie (nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres pocztowy) muszą być umieszczone na urządzeniu lub, jeżeli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w towarzyszącej dokumentacji. Muszą być one podane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i organów nadzoru rynku (organów publicznych zapewniających, że produkty są zgodne z prawodawstwem i bezpieczne). Importerzy muszą podawać swoje dane kontaktowe.

Niezgodność

Kraje UE muszą zapewnić, że producenci, importerzy i dystrybutorzy przestrzegają prawa. Jeśli istnieją dowody niezgodności, muszą one ograniczyć udostępnianie urządzeń na rynku lub zakazać je.

Załączniki

Zawierają szczegółowe informacje dotyczące takich aspektów, jak:

OD KIEDY DYREKTYWA WCHODZI W ŻYCIE?

Przepisy w tym zakresie są obecnie regulowane przez dyrektywę 97/23/WE. Dyrektywa 2014/68/UE zastępuje Dyrektywę 97/23/WE ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. (i od dnia 19 lipca 2016 r. dla niektórych aspektów).

KLUCZOWE POJĘCIA

Urządzenia ciśnieniowe: zbiorniki, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy, w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części poddanych działaniu ciśnienia takimi jak: kołnierze, dysze, króćce, podpory, uchwyty do podnoszenia.

Zespoły: wiele części urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez wytwórcę, aby stanowiły zintegrowaną i funkcjonalną całość.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/68/UE

17.7.2014

28.2.2015, a dla niektórych artykułów: 18.7.2016

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 164-259

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 181 z 9.7.1997, s. 1-55)

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014