Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ta ustanawia wymagania dla wytwórców, importerów i dystrybutorów jednostek pływających oraz rozbudowuje przepisy przyjęte w 2003 r., które ustalają graniczne wielkości emisji spalin (CO, HC, NOx i cząstek stałych) oraz poziomów hałasu, odzwierciedlające rozwój technologiczny, skutkujący poprawą efektów działalności środowiskowej.

Kategorie projektowe

Biorąc pod uwagę dostosowanie do warunków nawigacyjnych, takich jak zakresy siły wiatru i istotna wysokość fal, nowa dyrektywa wyszczególnia kategorie projektowe (A, B, C i D) dla łodzi.

Oznakowanie CE

Wszystkie jednostki pływające, wyznaczone części i silniki napędowe podlegają znakowaniu zgodności CE, co ma wskazywać, że dany produkt jest zgodny z istotnymi przepisami UE. W przypadku jednostki pływającej znak zgodności CE umieszczany jest na tabliczce znamionowej umocowanej oddzielnie od numeru identyfikacyjnego jednostki, a w przypadku silnika napędowego oznakowanie CE umieszczane jest bezpośrednio na silniku.

Inne zasadnicze wymagania to:

Okres przejściowy

Producenci muszą dostosować się do wymagań niniejszej dyrektywy do 18 stycznia 2017 r., a małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające mniejsze przyczepne silniki napędowe z zapłonem iskrowym mają czas na dostosowanie do 18 stycznia 2020 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 17 stycznia 2014 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 18 stycznia 2016 r. Dyrektywa uchyla dyrektywę 94/25/WE, 18 stycznia 2016 r.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/53/UEz dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dziennik Urzędowy L 354, 28.12.2013, s. 90–131)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2013/53/UE zostały włączone do tekstu podstawowego.Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016