Zabezpieczanie i konfiskata korzyści pochodzących z przestępstwa

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Jej celem jest ułatwienie organom krajowym konfiskaty i odzyskiwania korzyści* pochodzących z przestępstwa i narzędzi* służących do popełnienia przestępstwa w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Określa minimalne zasady zabezpieczania, a następnie konfiskowania korzyści pochodzących z przestępstwa i narzędzi służących do popełnienia przestępstwa.

Przestępstwa, których dotyczy dyrektywa, zawarte są w różnych przepisach prawa unijnego wymienionych w artykule 3 dyrektywy.

Poza konfiskatą (po wydaniu wyroku skazującego) korzyści i narzędzi lub ich wartości, artykuł 4 dopuszcza konfiskatę korzyści i narzędzi w przypadku ucieczki lub choroby danej osoby (kiedy podejrzany lub oskarżony nie może uczestniczyć w postępowaniu karnym przez dłuższy czas, co oznacza, że postępowanie nie może być kontynuowane w normalnych warunkach, a wydanie wyroku skazującego jest niemożliwe).

Artykuł 5 ustala bardziej klarowne zasady poszerzonych uprawnień w zakresie konfiskaty, tym samym ułatwiając konfiskatę w przypadkach, gdy sąd jest przekonany, że dane mienie zostało uzyskane w ramach działalności przestępczej osoby skazanej.

Artykuł 6 dyrektywy umożliwia konfiskatę w przypadkach, gdy mienie zostało przekazane przez podejrzanego osobie trzeciej lub bezpośrednio nabyte przez osobę trzecią, która była świadoma, że pochodzi ono z przestępstwa.

Na podstawie artykułu 10 kraje UE muszą w odpowiedni sposób zarządzać zabezpieczonym mieniem (np. przez ustanowienie krajowych scentralizowanych urzędów ds. zarządzania mieniem), aby nie straciło wartości ekonomicznej przed skonfiskowaniem.

Wielka Brytania (1) i Dania nie uczestniczą w dyrektywie, ale uczestniczy w niej Irlandia.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 19 maja 2014 r. Kraje UE mają obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 4 października 2016 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Korzyści: przychody z działalności przestępczej.

* Narzędzia: narzędzia wykorzystywane do popełniania przestępstw (np. łódź użyta do transportu narkotyków).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 39–50)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2014/42/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).