Postępowanie karne – gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2016/800 w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kluczowym elementem dyrektywy jest prawo dziecka do dostępu do adwokata i prawo do pomocy adwokata. Pomoc adwokata jest obowiązkowa, gdy dzieci są postawione przed sądem, który ma rozstrzygnąć w sprawie aresztowania, jak również w czasie trwania aresztowania. Dziecko, któremu nie udzielono pomocy adwokata podczas posiedzeń sądowych, nie może zostać skazane na karę więzienia.

Kraje UE zapewniają także, by pozbawienie wolności (zwłaszcza areszt) było nakładane na dzieci wyłącznie w ostateczności i na jak najkrótszy możliwy okres. Aresztowane dzieci należy odseparować od osób dorosłych, chyba że rozwiązanie przeciwne zostanie uznane za zgodne z najwyższym dobrem dziecka.

Dyrektywa zawiera także inne gwarancje, takie jak prawo do:

Sędziowie, prokuratorzy i inne osoby zajmujące się postępowaniami karnymi z udziałem dzieci posiadają specjalne kwalifikacje lub dostęp do specjalnych szkoleń.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 10 czerwca 2016 r. Kraje UE mają obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 11 czerwca 2019 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Gwarancje procesowe: gwarancje zapewniające, by dzieciom udzielano niezbędnych informacji, tak by mogły zrozumieć sposób funkcjonowania procesu i swoje prawa.

Dzieci: osoby poniżej 18 roku życia.

Skuteczne środki naprawcze: środki, za pomocą których sąd egzekwuje prawo, nakłada kary lub wydaje kolejny wyrok w celu narzucenia swojej woli.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1–20)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1–7)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1–10)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1–12)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1–11)

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016