Kontrolowanie zewnętrznych granic morskich UE i ratowanie życia imigrantów w operacjach na morzu

Niniejsze rozporządzenie określa zasady nadzorowania granic morskich Unii Europejskiej (UE), przechwytywanie statków podejrzanych o przewożenie nielegalnych imigrantów i ratowanie imigrantów znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu w ramach operacji monitorowania granic w koordynacji z agencją Frontex.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

Celem polityki Unii Europejskiej w kwestii zewnętrznych granic morskich jest zapewnienie skutecznego monitorowania przekraczania granic zewnętrznych w celu przeciwdziałania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i ratowania życia na morzu.

W tym celu operacje morskie pod nadzorem agencji Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) mają na celu:

PRZECHWYTYWANIE STATKÓW

Określono szczegółowe zasady postępowania w przypadku wykrycia statków z nielegalnymi imigrantami na pokładzie, w zależności od tego, gdzie statki są przechwytywane (na morzu terytorialnym, w strefach przyległych czy na pełnym morzu). Kraje UE mogą przejąć statek, zatrzymać osoby znajdujące się na pokładzie i doprowadzić statek do kraju nadbrzeżnego, przyjmującego państwa członkowskiego UE lub kraju spoza UE - pod warunkiem, że nie znajdą się one w niebezpieczeństwie.

Inne zasady określono w celu uregulowania sytuacji poszukiwawczo-ratowniczych mających na celu udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu i sprowadzanie na ląd uratowanych osób.

Podczas operacji na morzu pomoc należy zapewnić bez względu na obywatelstwo lub status osób, którym ma być udzielana, oraz zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

PLAN OPERACYJNY FRONTEX

Operacje ochrony granic są przeprowadzane przez kraje UE przy wsparciu operacyjnym zapewnianym przez agencję Frontex. Agencja jest odpowiedzialna za:

W tym celu przygotowuje się plan operacyjny zawierający szczegółowe informacje dostosowane do okoliczności planowanej operacji na morzu. W szczególności plany operacyjne muszą zapewnić, że dzieciom i osobom wymagającym szczególnej troski zostanie udzielona odpowiednia pomoc.

Mechanizmy solidarnościowe

Kraje UE poddane dużej presji migracyjnej mogą wystąpić o udzielenie szczególnej pomocy i wsparcia do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz o rozmieszczenie europejskich zespołów straży granicznej w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 656/2014

17.7.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2014