Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Fundusz ten ma na celu wspierać skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz zapewniać poprawę wdrażania i opracowywania wspólnej polityki Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie imigracji i azylu.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE

STRESZCZENIE

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji UE (AMIF) ma cztery główne cele:

Wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii, która nie bierze udziału w tym funduszu) opracowują krajowe programy działań, przez które zamierzają osiągnąć cele określone w rozporządzeniu AMIF.

Przykładowe działania obejmują środki wspierające:

Choć większość budżetu Funduszu przeznacza się na programy krajowe, część jest wykorzystywana na działania na poziomie UE (tzw. działania Unii), pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, Europejską Sieć Migracyjną i pomoc techniczną Komisji Europejskiej.

Działania szczegółowe

Oprócz zasobów przyznawanych na programy krajowe państwa członkowskie mogą otrzymywać dodatkowe kwoty na realizację działań szczegółowych. Działania te (wymienione w załączniku II) zobowiązują państwa członkowskie do współpracy między sobą i generują znaczną wartość dodaną dla UE.

Unijny program przesiedleń

Każde państwo członkowskie może również otrzymać, co dwa lata, dodatkową kwotę opartą na kwocie ryczałtowej w wysokości 6000 EUR w odniesieniu do każdej przesiedlonej osoby - która będzie zwiększana do 10 000 EUR w przypadku wspólnych priorytetów (takich jak regionalne programy ochrony) oraz osób o szczególnych potrzebach.

Budżet

Pula środków finansowych dla Funduszu na lata 2014-2020 wynosi 3,137 mld EUR w cenach bieżących.

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania Funduszu zawiera rozporządzenie (UE) nr 514/2014.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

21.5.2014

-

Dz.U. L 150 z 20.5.2014

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014)

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2014