Wsparcie finansowe dla ochrony zewnętrznych granic UE i wspólnej polityki wizowej: Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 515/2014 ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

To rozporządzenie, znane jako rozporządzenie o funduszu granicznym i wizowym Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustanawia instrument finansowania i określa cele, budżet i procedury dotyczące realizacji kwalifikowalnych działań na lata 2014–2020.

Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen (obszar bez granic obejmujący 22 kraje UE i 4 kraje stowarzyszone – Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Fundusz graniczny Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma na celu wspieranie:

Instrument ten finansuje działania mające na celu:

Do działań kwalifikowalnych zaliczają się:

Wykonanie budżetu funduszu powierzono głównie uczestniczącym 26 krajom UE (wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii) oraz czterem krajom stowarzyszonym w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Programy krajowe określają priorytety finansowania, odnosząc się do celów funduszu.

Przydział zasobów opiera się na szeregu kryteriów odnoszących się do rodzaju granic zewnętrznych (morskich, lądowych i międzynarodowych portów lotniczych), z uwzględnieniem przepływów podróżnych oraz poziomu ryzyka i zagrożeń. Przydział funduszy na konkretne cele w ramach programów krajowych jest związany z wyzwaniami i potrzebami uczestniczących krajów.

Tabela określająca kwoty stanowiące podstawę programów krajowych krajów uczestniczących jest zawarta w załączniku I do rozporządzenia. W okresie realizacji kwoty te wzrosły po przydzieleniu dodatkowych środków na programy krajowe w ramach przeglądu śródokresowego przeprowadzonego w 2018 r., a dokładnie na rozwój systemów informatycznych i realizację konkretnych działań.

Część funduszu jest zarządzana centralnie przez Komisję w formie działań unijnych, które obejmują pomoc w zaspokojeniu pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (pomoc nadzwyczajna).

Fundusz jest uzupełniany przez instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część dotycząca współpracy policyjnej) ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 513/2014.

Budżet

Całkowita początkowa wysokość środków przeznaczonych na fundusz graniczny Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wiz na lata 2014–2020 wynosi 2,76 mld euro (według aktualnych stawek).

Wykonanie

Tak zwane „rozporządzenie horyzontalne” (rozporządzenie (UE) nr 514/2014 – patrz odpowiednie streszczenie) zawiera zasady ogólne i procedury realizacji tego instrumentu.

Rozszerzenie funduszu na kraje stowarzyszone z grupą Schengen

Między UE a czterema krajami stowarzyszonymi z grupą Schengen zostały wynegocjowane umowy umożliwiające ich udział w Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143–167).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 515/2014 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93–111)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112-142)

Konfederacja Szwajcarska

Decyzja Rady (UE) 2018/929 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 1-2)

Decyzja Rady (UE) 2018/404 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 74 z 16.3.2018, s. 1-2)

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 3–11)

Islandia

Decyzja Rady (UE) 2018/948 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 1–2).

Decyzja Rady (UE) 2018/398 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 72 z 15.3.2018, s. 1-2)

Umowa między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 72 z 15.3.2018, s. 3-11)

Królestwo Norwegii

Decyzja Rady (UE) 2017/1249 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 179 z 12.7.2017, s. 1-2)

Decyzja Rady (UE) 2017/479 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 75 z 21.3.2017, s. 1-2)

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 75 z 21.3.2017, s. 3-11)

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 68 z 12.3.2018, s. 1)

Księstwo Liechtensteinu

Decyzja Rady (UE) 2017/657 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 94 z 7.4.2017, s. 1-2)

Decyzja Rady (UE) 2017/47 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 7 z 12.1.2017, s. 2-3)

Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (Dz.U. L 7 z 12.1.2017, s. 4-13)

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2019