System Eurodac: Unijny system porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 603/2013 ustanawiające system Eurodac do porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie w sprawie systemu Eurodac obowiązuje od 20 lipca 2015 r.

KONTEKST

System Eurodac powstał w 2000 r. (rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000) i jest w użyciu od 2003 r. Komisja Europejska uważa system za niezwykle udane narzędzie informatyczne.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1–30)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Eurodac w odniesieniu do obowiązku pobierania odcisków palców (SWD(2015) 150 final z 27.5.2015)

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016