Sankcje karne za fałszowanie walut

Według Europejskiego Bank Centralnego, od momentu wprowadzenia waluty euro w 2002 r. fałszerstwa walutowe spowodowały w gospodarce Unii Europejskiej straty finansowe sięgające co najmniej 500 mln EUR. Dlatego przyjęto nowe przepisy mające na celu ochronę euro i innych walut przed fałszowaniem.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW

STRESZCZENIE

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) ustanawia podstawowe przepisy dotyczące określenia przestępstw kryminalnych i sankcji w zakresie fałszowania walut. Wprowadza się w niej wspólne przepisy mające na celu zwalczanie tych przestępstw, usprawnienie ich ścigania oraz zapewnienie lepszej współpracy między państwami UE w zakresie zwalczania fałszowania pieniędzy.

Przestępstwa

Państwa UE muszą wprowadzić środki, które zagwarantują, że karze podlegać będzie każdy przypadek umyślnego nielegalnego wytwarzania, przyjmowania, uzyskiwania lub posiadania instrumentów, artykułów, programów komputerowych oraz zabezpieczeń (na przykład hologramów bądź znaków wodnych).

Następujące czyny popełnione umyślnie związane z banknotami i monetami jeszcze niewyemitowanymi, lecz przeznaczonymi do wprowadzenia do obiegu, czyli podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie, także powinny podlegać karze.

Kary w przypadku osób fizycznych

Wprowadzone sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz powinny uwzględniać karę pozbawienia wolności. Maksymalna wysokość kary pozbawienia wolności (w zależności od przypadku 5 lub 8 lat) musi dotyczyć przynajmniej najpoważniejszych przestępstw fałszerskich.

Mimo że umyślne przekazanie przyjętych w dobrej wierze fałszywych pieniędzy może podlegać karze grzywny, w prawie krajowym konieczne jest przyjęcie przepisów umożliwiających pozbawienie wolności jako maksymalną karę w takich przypadkach.

Odpowiedzialność i sankcje dotyczące osób prawnych

Państwa UE muszą zapewnić możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób prawnych (tj. przedsiębiorstw i stowarzyszeń) jako alternatywę dla odpowiedzialności osób fizycznych, a także przyjąć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary dla osób prawnych. Zakres tych kar powinien obejmować pozbawienie prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy państwa, czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz umieszczenie pod dozorem sądowym.

Analiza i wykrywanie fałszywych banknotów i monet euro

Państwa członkowskie muszą zagwarantować, że ich krajowe centra analiz i krajowe centra analiz monet mogą przeprowadzić badania fałszywych banknotów i monet euro oraz pozostają dyspozycyjne dla toczących się postępowań sądowych w celu wykrycia kolejnych falsyfikatów.

Stosowanie

Irlandia wyraziła zgodę na objęcie niniejszą dyrektywą. Jednak Dania i Zjednoczone Królestwo (1) nie są nią objęte.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/62/UE

22.5.2014

23.5.2016

Dz.U. L 151 z 21.5.2014

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2014(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).