Zanieczyszczenie powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

W niniejszej dyrektywie ustanawia się przepisy służące ograniczaniu emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu (cząstki) ze średnich obiektów energetycznego spalania* oraz określa się zasady monitorowania emisji tlenku węgla (CO) z tych obiektów.

Jej celem jest ograniczenie potencjalnego szkodliwego działania na zdrowie ludzi i środowisko.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 18 grudnia 2015 r. Kraje UE mają obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 19 grudnia 2017 r.

KONTEKST

Dyrektywa uzupełnia lukę regulacyjną pomiędzy dużymi obiektami energetycznego spalania (ponad 50 MW), które objęte są dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych, a mniejszymi urządzeniami, takimi jak grzejniki i kotły objętymi dyrektywą w sprawie ekoprojektu.

Średnie obiekty spalania energetycznego mają wiele zastosowań (produkcja energii elektrycznej, ogrzewanie i chłodzenie w domach/budynkach mieszkalnych, zapewnianie ciepła/pary wodnej na potrzeby procesów przemysłowych itp.).

KLUCZOWE POJĘCIE

* Średni obiekt spalania energetycznego: instalacja, w której spala się paliwo i wykorzystuje wytworzone w ten sposób ciepło o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego przez nią paliwa.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1–19)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2010/75/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016