Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń oraz zasady homologacji typu maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/1628 – wymogi dotyczące wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa wartości progowe emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do różnych zakresów mocy i zastosowania maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (patrz poniżej) w celu stopniowego ograniczania emisji oraz wycofania sprzętu z silnikami emitującymi najwięcej zanieczyszczeń.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (NRMM) obejmują szeroki zakres maszyn użytkowanych poza drogami, takich jak:

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do silników o określonym przeznaczeniu, w tym do:

Homologacja typu

Emisja zanieczyszczeń

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Homologacja typu: procedura, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany typ pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego jest zgodny z określonymi przepisami prawnymi.

Rodzina silników: grupa typów silników wydzielona przez producenta, które ze względu na swoją konstrukcję mają podobną charakterystykę emisji spalin i które spełniają stosowne wartości graniczne emisji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53–117)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1–11)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1–51)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017