Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2011/65/UE – ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa wzmacnia obowiązujące zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko, w szczególności poprzez umożliwienie przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wersja przekształcona aktualizuje dyrektywę 2002/95/WE, która ograniczała stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach EEE, między innymi poprzez zwiększenie ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w odniesieniu do większej liczby EEE.

Zakres

Wyłączenia

Ograniczenia nie mają zastosowania do szeregu produktów, takich jak broń, sprzęt kosmiczny, wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe (np. prasy drukarskie, frezarki i wiertarki) lub instalacje stałe (np. wytwornice energii elektrycznej). Wyłączone są także panele fotowoltaiczne.

Dyrektywa (UE) 2017/2102 zmienia dyrektywę 2011/65/UE, aby uwzględnić szereg kwestii w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji dyrektywy w związku z otwartym zakresem przepisów wprowadzonym w 2011 r.

Zakres dyrektywy nie obejmuje też organów piszczałkowych i niektórych maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach.

Ponadto jej celem jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zniesienie zakazu na prowadzenie operacji na rynku wtórnym związanych z EEE (obejmujących naprawę, wymianę części zamiennych, renowację, ponowne użycie i modernizację tego sprzętu), co do których poprzednia dyrektywa 2002/95/WE nie miała zastosowania i które nie byłyby zgodne z przepisami dyrektywy 2011/65/UE.

Części zamienne służące do ponownego użycia, odzyskane z EEE, mogą być objęte wyłączeniem, jeżeli ponowne użycie odbywa się w podlegającym kontroli, zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o ponownym użyciu takich części zamiennych.

Wyłączenia

Obowiązki

Dostosowanie i przegląd

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 21 lipca 2011 r. Dyrektywa 2011/65/UE przekształca i zastępuje dyrektywę 2002/95/WE (wraz z późniejszymi zmianami), której przepisy miały zostać włączone do porządku prawnego w państwach UE do 2004 r. Nowe przepisy zawarte w dyrektywie 2011/65/UE miały zostać włączone do porządku prawnego w państwach UE do 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona) (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88–110)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2011/65/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018