Przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2011) 112 wersja ostateczna) – Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

JAKIE JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Analiza Komisji Europejskiej sugeruje, że najbardziej opłacalnym sposobem osiągnięcia ogólnego celu jest redukcja krajowych emisji o 40 i 60% odpowiednio do 2030 i 2040 r. w porównaniu z poziomem w 1990 r.

Wszystkie sektory będą musiały przyczynić się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Plan działania do 2050 r. określa wkład poszczególnych sektorów:

Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych sektorów publicznego i prywatnego w ciągu kolejnych czterech dekad. W komunikacie szacuje się, że może to oznaczać zwiększenie inwestycji w kontekście całej UE o około 270 mld euro rocznie, co stanowi 1,5% PKB UE.

Potencjalne korzyści, poza walką ze zmianą klimatu i efektywniejszym wykorzystaniem surowców, są ogromne. Pakiet środków może:

KONTEKST

Aby utrzymać globalną zmianę klimatu na poziomie poniżej 2oC — uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym celu, mającym zapobiec katastroficznym skutkom globalnego ocieplenia — UE stawia cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (KOM(2011) wersja ostateczna z 8.3.2011)

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2016