Europejski program monitorowania satelitarnego (Copernicus): kwestie klimatyczne

Program Copernicus jest cywilnym programem wykorzystującym technologię satelitarną do monitorowania Ziemi. Zapewnia rzetelne i aktualne informacje na temat stanu naszego środowiska poprzez regularne śledzenie zmian w atmosferze, w oceanach i na lądach. Dane te są nieocenione w walce ze zmianami klimatu i są bardzo przydatne w wielu różnych sektorach, takich jak opieka medyczna i turystyka.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ramy prawne programu Copernicus na lata 2014-20 oraz określa zasady jego działania i główne założenia. Monitorowanie klimatu stanowi jeden z sześciu obszarów, na potrzeby których zaprojektowano specjalne usługi w ramach programu Copernicus. Pozostałe obszary obejmują: monitorowanie atmosfery, środowiska morskiego i obszarów lądowych, reagowanie kryzysowe i usługę w zakresie bezpieczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Dane dostarczane w ramach programu Copernicus są wykorzystywane przez decydentów i władze publiczne do opracowania ustawodawstwa i polityki w zakresie ochrony środowiska oraz do reagowania na klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne. Ustalenia projektu są powszechnie dostępne, co otwiera wiele możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza z sektora MŚP.

Dodatkowe informacje:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 377/2014

1.1.2014

-

Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44-66

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015