Zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka (gazów fluorowanych)

Niniejsze rozporządzenie dąży do złagodzenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F). Celem rozporządzenia jest zmniejszenie do 2030 r. dzisiejszych poziomów o dwie trzecie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie dąży do złagodzenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F). Celem rozporządzenia jest zmniejszenie do 2030 r. dzisiejszych poziomów o dwie trzecie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące ograniczania emisji, wykorzystywania, odzyskiwania i niszczenia gazów F. Dokument zakazuje sprzedaży pewnych produktów zawierających gazy F.

Zakaz obejmuje wodorofluorowęglowodory (HFC)*, perfluorowęglowodory (PFC)* oraz heksafluorek siarki (SF6)*.

Ustanowiono także ogólny roczny limit wpływu HFC na klimat. Limit ten będzie stopniowo obniżany w latach 2015-2030.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ustanawia następujące obowiązki:

Do 31 grudnia 2022 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat rezultatów stosowania niniejszego rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2015 r.

KONTEKST

Gazy F to gazy cieplarniane powstałe wskutek działania człowieka mające do 23 000 razy większy wpływ na globalne ocieplanie niż dwutlenek węgla. Stanowią one 2% wszystkich unijnych emisji gazów cieplarnianych. Zamiast gazów F można często stosować zamienniki, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

KLUCZOWE POJĘCIA

* HFC stosowane są jako czynniki chłodnicze, rozpuszczalnikowe środki czyszczące oraz czynniki spieniające (np. w gaśnicach).

* PFC stosowane są do wytwarzania półprzewodników, jako rozpuszczalnikowe środki czyszczące oraz czynniki spieniające.

* Heksafluorki siarki stosowane są w rozdzielnicach wysokiego napięcia i do produkcji magnezu.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014

9.6.2014

-

Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195-230

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015