Program NER 300 - popularyzacja technologii niskoemisyjnych w UE

NER 300* to jeden z największych na świecie programów finansowania na rzecz innowacyjnych niskoemisyjnych projektów demonstracyjnych. Zapewnia on wsparcie dla bezpiecznych dla środowiska projektów wychwytywania i składowania CO2 i rozwoju technologii energetyki odnawialnej, które mogłyby zostać wykorzystane w UE w skali handlowej.

AKT

Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39-48)

Decyzja Komisji (UE) 2015/191 z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/670/UE w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 9 oraz w art. 11 ust. 1 tej decyzji (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 31-32)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Określa ona zasady i warunki finansowania przez UE komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla (CO2), inaczej wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), oraz testowania technologii energetyki odnawialnej (RES).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY OBOWIĄZUJE DECYZJA?

Od 5 listopada 2010 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Nazwa programu NER 300 pochodzi od źródła jego finansowania - sprzedaży 300 milionów uprawnień do emisji (praw do emisji jednej tony dwutlenku węgla) w ramach rezerwy dla nowych instalacji (New Entrants' Reserve) unijnego systemu handlu emisjami. Program subsydiuje stosowanie technologii RES i CCS.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu NER 300 Komisji Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja Komisji 2010/670/UE

3.11.2010

-

Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39-48

Decyzja Komisji (UE) 2015/191

5.2.2015

-

Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 31-32

AKTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31.1.2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 9432 w celu zmodyfikowania decyzji o przyznaniu finansowania w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków w programie finansowania NER300

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8.7.2014 r., decyzja o przyznaniu finansowania w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu finansowania NER 300, C(2014) 4493

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015