Wspieranie przedsiębiorczości europejskich MŚP – program COSME

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1287/2013 – ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono program Unii Europejskiej (UE) mający na celu zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez poprawę warunków ich rozwoju.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Lepsze warunki prowadzenia działalności

Promowanie konkurencyjności

Kultura przedsiębiorczości

Finansowanie

Budżet programu na okres 7 lat (2014–2020) wynosi 2,3 mld euro. Program będzie zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 23 grudnia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33–49)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2018