Zamówienia publiczne - ustanowienie przejrzystych zasad podstawowych

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące stosowania zamówień publicznych w zakresie robót, dostaw lub usług przedsiębiorstw lub osób fizycznych oraz dotyczące wyłączeń, które można zastosować.

STRESZCZENIE

Niniejszy akt prawny precyzuje, że gdy władze krajowe stosują zamówienia publiczne w celu zebrania ofert na wykonanie robót, dostaw lub usług, muszą traktować wszystkich oferentów jednakowo i nie dyskryminować żadnego z nich. Muszą też zachować przejrzystość w zakresie prowadzenia procedur.

Progi

Zasady dotyczące zamówień publicznych obowiązują, gdy przetargi opiewają na sumy przekraczające następujące progi:

Co dwa lata Komisja Europejska weryfikuje powyższe progi, aby określić, czy należy je zmienić zgodnie z wewnętrznymi zobowiązaniami UE.

Kryteria

Zamówienie zostaje przyznane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, która wyłoniona zostaje w szczególności na podstawie najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny. Kryterium to bierze pod uwagę takie czynniki, jak całościowa opłacalność, jakość, aspekty środowiskowe i socjalne oraz warunki handlowe i warunki dostawy.

Innowacje i małe przedsiębiorstwa

Niniejszy akt prawny wprowadza nową procedurę promowania rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub robót. Aby ułatwić małym przedsiębiorstwom uczestnictwo, nowe zasady zachęcają władze państwowe, by większe zamówienia dzielić na części.

Zabezpieczenia

Kraje UE muszą zagwarantować, że podmioty gospodarcze i ich podwykonawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących europejskich i krajowych wymogów środowiskowych, społecznych i pracowniczych, a także stosują się do postanowień wszelkich układów zbiorowych i zobowiązań międzynarodowych.

Niniejsza dyrektywa zaostrza przepisy w sprawie rażąco tanich ofert, przede wszystkim aby zapobiec nadużywaniu praw pracowników.

Wyłączenia

Żaden zapis niniejszej dyrektywy nie nakłada na rządy UE wymogu zewnętrznego kontraktowania usług, które chcą świadczyć własnymi zasobami. Podobnie nie narusza ona krajowego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych nie podlegają niniejszej dyrektywie. Są one regulowane dyrektywą 2014/25/UE.

Ponadto niektóre sektory, takie jak sektor komunikacji elektronicznej, badań i rozwoju oraz obrony, pod pewnymi warunkami, także mogą zostać wyłączone.

KONTEKST

Komunikat Komisji Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94, z 28.3.2014, s. 65–242)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. nr 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. U. L 94 z 28.3.2014, s. 1–64)

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020