Wytyczne dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Rozporządzenie UE określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

STRESZCZENIE

W kwietniu 2013 r. zatwierdzono wytyczne UE w sprawie rozwoju europejskiej infrastruktury energetycznej.

Jednym z priorytetów strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu przez wspieranie gospodarki bardziej zasobooszczędnej, bardziej zrównoważonej i bardziej konkurencyjnej. W strategii tej infrastrukturę energetyczną umieszczono na pierwszym planie, podkreślając potrzebę pilnej modernizacji europejskich sieci poprzez połączenia międzysystemowe w skali kontynentu, w szczególności w celu integracji odnawialnych źródeł energii.

Zasadniczym tłem dla tej sytuacji jest uzgodnienie przez państwa członkowskie w 2011 r., że:

Zgodnie z wytycznymi powstało 12 grup regionalnych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), które zajmą się realizacją pewnych projektów.

W październiku 2013 r. Komisja przyjęła listę 248 projektów rozwoju infrastruktury energetycznej („projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania”), które będą mogły skorzystać z: szybszych i skuteczniejszych procedur przyznawania pozwoleń oraz z ulepszonych ram regulacyjnych.

Projekty mogą również uzyskać wsparcie finansowe ze środków instrumentu „Łącząc Europę”, w ramach którego blisko 6 mld EUR przeznaczono na rozwój transeuropejskiej infrastruktury energetycznej do 2020 r.

Aby projekt został dodany do listy, musi spełniać następujące warunki:

Kolejne listy unijne będą sporządzane co dwa lata.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców.

Dla projektów napotykających szczególne trudności Komisja powinna mianować koordynatorów europejskich.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 347/2013

-

-

Dz.U. L 115 z 25.4.2013

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2014