Pakiet o unii energetycznej: bezpieczna, przystępna cenowo i zrównoważona energia

Globalne wyzwania, przed jakimi stoi system energetyczny Unii Europejskiej (UE), wymagają od krajów UE solidarności i współpracy na rzecz zagwarantowania odbiorcom bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu (COM(2015) 80 final z dnia 25 lutego 2015 r.)

STRESZCZENIE

Globalne wyzwania, przed jakimi stoi system energetyczny Unii Europejskiej (UE), wymagają od krajów UE solidarności i współpracy na rzecz zagwarantowania odbiorcom bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Określa on strategię leżącą u podstaw zaproponowanego przez UE pakietu o unii energetycznej. Ponieważ kwestie związane z energią są w UE regulowane na szczeblu krajowym, celem unii energetycznej jest przekształcenie systemu energetycznego UE składającego się obecnie z 28 ram krajowych w jedną ogólnounijną ramę.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W komunikacie określono pięć głównych obszarów będących podstawą strategii unii energetycznej mających na celu doprowadzenie do większego bezpieczeństwa energetycznego, stabilności i konkurencyjności.

Bezpieczeństwo dostaw

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, UE musi:

Redukcja emisji

Unijne cele w zakresie energii do roku 2030 obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Do działań wymaganych w celu realizacji tego założenia zalicza się:

W pełni zintegrowany rynek wewnętrzny

Ukończenie tworzenia wewnętrznego unijnego rynku energii zostanie osiągnięte poprzez:

Efektywność energetyczna

UE stoi na stanowisku, że redukcja zużycia energii zmniejszy zapotrzebowanie na jej import, doprowadzi do redukcji zanieczyszczeń oraz pomoże w zachowaniu wewnętrznych źródeł energii. W komunikacie w szczególności podkreślono potrzebę zwiększenia inwestycji w możliwości oszczędzania energii w branży budowlanej i transportowej oraz zwiększenia świadomości w tej kwestii.

Badania i innowacje

UE przewiduje nadejście przełomu w zakresie technologii niskoemisyjnych. Może on zostać osiągnięty dzięki koordynacji badań naukowych i finansowania projektów we współpracy z sektorem prywatnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej unii energetycznej.

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2015