Przejście na konkurencyjny, zrównoważony i bezpieczny system energetyczny dla Europy

Unia Europejska (UE) jest zdecydowana, aby do roku 2050 zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do wielkości emisji z roku 1990. Plan działań do roku 2020 jest jasny. Teraz UE wyznacza nowy kierunek w zakresie dekarbonizacji na następne trzy dekady, by dać pewność inwestorom, rządom i obywatelom.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (COM(2011) 885 final z 15.12.2011)

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) jest zdecydowana, aby do roku 2050 zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do wielkości emisji z roku 1990. Plan działań do roku 2020 jest jasny. Teraz UE wyznacza nowy kierunek w zakresie dekarbonizacji na następne trzy dekady, by dać pewność inwestorom, rządom i obywatelom.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Plan działania w zakresie energii analizuje różne scenariusze osiągania konkurencyjnej, niskoemisyjnej gospodarki do roku 2050 przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Komunikat udowadnia, że niezależnie od tego, który scenariusz zostanie wybrany, cele związane z dekarbonizacją są możliwe do osiągnięcia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W celu osiągnięcia nowego systemu energetycznego plan działania określa następujące czynniki:

KONTEKST

System energetyczny Europy musi zostać zmieniony ze względów związanych z klimatem, bezpieczeństwem i gospodarką. By inwestycje energetyczne przyniosły rezultaty, potrzeba dużo czasu. Podejmowane obecnie decyzje już dziś kształtują system energetyczny na rok 2050 wraz z wymienianiem starzejącej się infrastruktury i opracowywaniem nowych form energii. W obliczu takiej transformacji inwestorzy publiczni i prywatni potrzebują jasnego sygnału, w jakim kierunku zmierza UE.

Więcej informacji na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych strategii energetycznej oraz planu działania do roku 2050.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Energia 2020: Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego (COM(2010) 639 final z 10.11.2010)

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015