Unijne statystyki w sprawie dochodów i warunków życia

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 — statystyki Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 23 lipca 2003 r.

KONTEKST

System EU-SILC uruchomiono w 2003 r. Obejmował on wtedy sześć krajów UE (Belgię, Danię, Grecję, Irlandię, Luksemburg i Austrię) oraz Norwegię. System EU-SILC stanowi integralny element Europejskiego Systemu Statystycznego. Na przestrzeni lat jego zakres poszerzał się i obecnie obejmuje 28 krajów UE, trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Norwegia i Szwajcaria), a także byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Serbię i Turcję.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dane przekrojowe: dane odnoszące się do danego czasu lub okresu. Dane te mogą być uzyskane z przekrojowych prób badawczych i mogą być łączone z danymi rejestrowymi (tj. z danymi dotyczącymi osób, gospodarstw domowych lub prywatnych miejsc zamieszkania uzyskanymi z administracyjnych lub statystycznych rejestrów).

Dane dotyczące zmian w czasie: dane odnoszące się do zmian w czasie na poziomie indywidualnym, obserwowanych okresowo przez pewien czas. Mogą one pochodzić z badań przekrojowych zawierających próby rotacyjne, kiedy to badania nad jednostkami raz wybranymi są kontynuowane, lub z badań panelowych. Mogą być one łączone z danymi rejestrowymi.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1–9)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2003 z dnia 21 października 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC), w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 1–22)

Zob. tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie aspektów pracy w terenie i procedur przypisywania (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 23–28)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 29–33)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 34–85)

Zob. tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do szczegółowej zawartości sprawozdań pośrednich i końcowych dotyczących jakości (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 42–56)

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016