Wyzwania stojące przed młodzieżą: zwiększanie międzysektorowej współpracy politycznej

Unijni ministrowie dostrzegają kluczowe znaczenie międzysektorowej współpracy politycznej w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych stojących przed młodzieżą.

AKT

Konkluzje Rady w sprawie zwiększania międzysektorowej współpracy politycznej w celu skutecznego reagowania na wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą (Dz.U. C 172 z 27.05.2015, s. 3-7)

STRESZCZENIE

Unijni ministrowie dostrzegają kluczowe znaczenie międzysektorowej współpracy politycznej w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych stojących przed młodzieżą.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH KONKLUZJI RADY?

Rozważają strategie mające na celu umocnienie podejścia międzysektorowego do kwestii młodzieżowych, aby umożliwić osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki skuteczniejsze i szybsze reagowanie na problemy, przy jak najlepszym wykorzystaniu wszelkich dostępnych w tym zakresie funduszy i programów unijnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Polityka międzysektorowa

Aby wdrożyć szeroko zakrojoną międzysektorową politykę młodzieżową, kraje UE muszą:

Wzywają Komisję Europejską do:

Zwracają się do krajów UE oraz Komisji, aby:

Dopasowane podejścia

Wymagane są specjalnie opracowane podejścia międzysektorowe do programów prowadzonych w celu reagowania na wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą.

Zachęca się kraje UE, aby:

W konkluzjach zwrócono się do Komisji, aby ułatwiła współpracę osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową i organizacji pozarządowych uczestniczących we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży.

Kraje UE i Komisja są zachęcane, aby:

Praca z młodzieżą

Rada UE zwraca się do krajów UE i Komisji, aby podkreślały wartość pracy z młodzieżą w skutecznym reagowaniu na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi poprzez:

Więcej informacji:

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015 (Dz.U. C 183 z 14.06.2014, s. 5-11)

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015