Elastyczność postanowień paktu stabilności i wzrostu: wzmocnienie połączenia pomiędzy inwestycjami, reformami strukturalnymi i polityką budżetową

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2015) 12 final) – Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wyjaśnienia dotyczące reform strukturalnych

Wyjaśnienia dotyczące inwestycji

KE stwierdza, że:

Wyjaśnienia dotyczące warunków koniunkturalnych

Aby w większym stopniu uwzględniać wahania cyklu koniunkturalnego, KE będzie wykorzystywać matrycę, która precyzuje wymogi w zakresie korekty budżetowej względem krajów objętych częścią zapobiegawczą paktu. Oznacza to, że kraje te muszą podjąć większy wysiłek fiskalny w okresie dobrej koniunktury.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidywanej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu (COM(2015) 12 final z 13.1.2015)

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2017