Propagowanie demokracji i praw człowieka w państwach spoza UE (2014-2020)

Rozporządzenie ustanawia instrument finansowy na rzecz propagowania i wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, umożliwiając udzielanie pomocy niezależnie od zgody rządów odnośnych państw.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 235/2014 ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

STRESZCZENIE

Głównym celem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) jest zapewnianie wsparcia na rzecz rozwijania i umacniania demokracji w państwach spoza Unii Europejskiej (UE) oraz przestrzegania praw podstawowych.

Niniejszy instrument UE został skonstruowany w taki sposób, aby stanowić uzupełnienie innych środków UE propagujących demokrację i prawa człowieka (takich jak dialog polityczny lub różne instrumenty współpracy finansowej i technicznej).

WSPARCIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

EIDHR będzie wspierać między innymi:

ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO REAGOWANIA NA SYTUACJE NIEBEZPIECZNE

EIDHR będzie w większym stopniu skupiać się na sytuacjach kryzysowych, które szczególnie zagrażają prawom człowieka i podstawowym wolnościom. W ramach instrumentu możliwa będzie bardziej elastyczna i terminowa reakcja przy wykorzystaniu specjalnych mechanizmów finansowania, takich jak bezpośrednie dotacje w przypadku, gdy zaproszenie do składania wniosków jest niemożliwe ze względu na niekorzystny dla obywateli klimat polityczny (związany na przykład z ryzykiem zastraszania lub odwetu).

UE musi też zagwarantować najbardziej skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań na szczeblu lokalnym.

KLUCZOWA ROLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

EIDHR pozwoli UE na prowadzenie wsparcia na rzecz rozwoju dobrze prosperujących społeczeństw obywatelskich w ich szczególnej roli głównych podmiotów przynoszących pozytywne zmiany w zakresie praw człowieka i demokracji w odnośnych państwach.

BUDŻET I IMPLEMENTACJA

Budżet przyznany dla EIDHR na lata 2014-2020 wynosi 1,333 mld euro. Większość zasad i procedur dotyczących wdrażania niniejszego programu zawarto w rozporządzeniu (UE) nr 236/2014 - rozporządzeniu przekrojowym, które dostosowuje i upraszcza implementację wszystkich unijnych instrumentów zewnętrznych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 235/2014

1.1.2014

-

Dz.U. L 77 z 15.3.2014

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014