Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 8 lipca 2013 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 9 lipca 2015 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Przedsiębiorca: osoba lub firma, która sprzedaje produkt lub usługę.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1–11)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Dyrektywa 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.U. L 110 z 1.5.2009, s. 30–36)

Patrz tekst skonsolidowany

Dyrektywa 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3–8)

Patrz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016