Zapewnienie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych przeznaczonych do celów niewojskowych

Polityka Unii Europejskiej (UE) dotycząca materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ma trzy główne cele. Obejmują one: (i) ustanowienie wspólnego europejskiego rynku handlu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, (ii) harmonizację wymogów w zakresie bezpieczeństwa na wysokim poziomie, (iii) utworzenie systemu administracyjnego do nadzoru przemieszczania materiałów wybuchowych i amunicji.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)

STRESZCZENIE

Polityka Unii Europejskiej (UE) dotycząca materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ma trzy główne cele. Obejmują one: (i) ustanowienie wspólnego europejskiego rynku handlu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, (ii) harmonizację wymogów w zakresie bezpieczeństwa na wysokim poziomie, (iii) utworzenie systemu administracyjnego do nadzoru przemieszczania materiałów wybuchowych i amunicji.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Nie ma ona zastosowania do:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa określa obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie handlu materiałami wybuchowymi:

Ponadto dyrektywa:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa będzie miała zastosowanie od 20 kwietnia 2016 r. Zastępuje dyrektywę 93/15/EWG od 20 kwietnia 2016 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/28/UE

18.4.2014

19.4.2016

Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 1-44

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2015