Zasada de minimis – zwolnienie niewielkich kwot z wymogu zgłoszenia

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w sprawie zasady de minimis w odniesieniu do pomocy państwa

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Dotyczy ono niewielkich kwot pomocy państwa (tak zwanej pomocy de minimis), które wyłączone są z procedury kontroli pomocy państwa, gdyż przyjmuje się, że nie wpływają one na konkurencję i handel na rynku wewnętrznym UE.

Pomoc de minimis odnosi się do niewielkich kwot pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw (zasadniczo – spółek), których państwa UE nie muszą zgłaszać do Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota takiej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 200 000 EUR na przestrzeni trzech lat.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Jeżeli finansowanie przez państwo spełnia kryteria określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), stanowi pomoc państwa i zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE powinno zostać zgłoszone do Komisji. Rada może jednak określić kategorie pomocy, które są zwolnione z wymogu zgłoszenia, natomiast Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące takich kategorii pomocy państwa. Pomoc de minimis może stanowić jedną z takich kategorii i w związku z tym nie podlega procedurze zgłoszenia.

W 2006 r. Komisja przyjęła rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis (rozporządzenie (WE) nr 1998/2006), które obowiązywało w latach 2007–2013. Dwukrotnie podwyższono w nim pułap pomocy niepodlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu – ze 100 000 EUR do 200 000 EUR dla jednego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat. Taka podwyżka podyktowana była nie tylko wzrostem inflacji i unijnego produktu krajowego brutto do 2006 r., ale także prognozami co do prawdopodobnego rozwoju wydarzeń w tym zakresie w latach 2007–2013. W związku z kryzysem finansowym rzeczywisty poziom inflacji był znacząco niższy niż ten, którego oczekiwano w roku 2006. Dalsze zwiększanie pułapu było zatem w tych warunkach nieuzasadnione.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu (UE) nr 1407/2013, które aktualizuje i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1998/2006, postępowanie w przypadku niewielkich środków pomocy finansowej zostało jeszcze bardziej uproszczone. W szczególności przedsiębiorstwa, które zmagają się z trudnościami finansowymi, nie są wyłączone z zakresu rozporządzenia i mogą tym samym uzyskiwać pomoc de minimis.

Ponadto definicja pojęcia „przedsiębiorstwa” została uproszczona i uczyniona bardziej przejrzystą. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Co więcej, korzyści z rozporządzenia de minimis można czerpać także w przypadku subsydiowanych pożyczek na kwotę do 1 mln EUR, o ile spełnione są pewne warunki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w art. 4 rozporządzenia.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

KONTEKST

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1–8)

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020