Umowa o handlu między UE a Kolumbią, Peru i Ekwadorem

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 2012/735/UE w sprawie podpisania Umowy o handlu między UE i państwami UE a Kolumbią i Peru

Umowa o handlu między UE i państwami UE a Kolumbią i Peru

Decyzja (UE) 2016/2369 w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między UE i państwami UE a Kolumbią i Peru w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru

Protokół przystąpienia do umowy o handlu między UE i państwami UE a Kolumbią i Peru w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I UMOWY O HANDLU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Korzyści płynące z umowy o handlu dla partnerów

Prawa człowieka i zrównoważony rozwój

W Umowie o handlu wskazano na poszanowanie praw człowieka i zasad państwa prawa jako na kwestie kluczowe. Umowa o handlu zawiera też zapisy promujące zrównoważony rozwój przez wdrażanie konwencji międzynarodowych w sprawie praw pracowniczych i ochrony środowiska. W kontrolę wypełniania tych zobowiązań angażowane są grupy obywateli.

Wykonanie Umowy o handlu

OD KIEDY DECYZJE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Łańcuch wartości: zbiór działań o charakterze biznesowym kreujących wartość dla klientów danej firmy. Każde ogniwo tego łańcucha działań generuje pewną wartość dla produktu dzięki stosowaniu dodatkowych środków i procesów.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (2012/735/UE) (Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 1–2)

Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3–2607)

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Peru Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (Dz.U. L 56 z 28.2.2013, s. 1)

Decyzja Rady (UE) 2016/2369 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 1–2)

Protokół przystąpienia do umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 3–1456)

Zawiadomienie o tymczasowym stosowaniu między Unią Europejską a Republiką Ekwadoru Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 358 z 29.12.2016, s. 1).

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Trzecie sprawozdanie roczne w sprawie wykonania Umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru (COM (2017) 585 final z 10.10.2017)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Drugie sprawozdanie roczne w sprawie wykonania Umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru (COM (2016) 58 final z 10.2.2016).

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie roczne w sprawie wykonania Umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru (COM(2014) 718 final z 4.12.2014).

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).