Wspólna organizacja rynków rolnych w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – wspólna organizacja rynków rolnych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne elementy wspólnej organizacji rynków to:

Interwencja rynkowa

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

W ramach tego elementu dokonywany jest przegląd dotychczasowej interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, by były bardziej aktywne i wydajne. Przeprowadza się to na przykład poprzez dostosowania techniczne dla wołowiny i produktów mleczarskich oraz dla pewnych gatunków sera oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym.

Środki wyjątkowe

Środki kontroli podaży

Inne środki

Roczny budżet programów promujących spożywanie owoców i mleka w szkołach został zwiększony (z 90 mln EUR do 150 mln EUR).

Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe

Rozporządzenie promuje tworzenie organizacji producentów, aby wzmocnić ich pozycję w łańcuchu żywności. Rozporządzenie zostało zmienione i uzupełnione przez:

Handel z państwami trzecimi

Import i eksport pewnych produktów może wymagać odpowiednich pozwoleń.

Należności celne przywozowe wskazane we Wspólnej Taryfie Celnej obejmują produkty rolne, chociaż dla pewnych produktów (np. konopie, chmiel, wino, cukier do rafinacji) określono szczegółowe przepisy. Ponadto Komisja może ustalać przywozowe kontyngenty taryfowe, tj. szczegółowe ograniczenia ilości towarów, które mogą być importowane przy obniżonej opłacie celnej.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynku produktów rolnych jest częścią pakietu reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Pakiet zawiera także rozporządzenia w sprawie:

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15–49)

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. Verband Sozialer Wettbewerb eV przeciwko TofuTown.com GmbH. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Trier. Odesłanie prejudycjalne – Wspólna organizacja rynków produktów rolnych – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Artykuł 78 i część III załącznika VII – Decyzja 2010/791/UE – Definicje, oznaczenia i opisy handlowe – „Mleko” i „przetwory mleczne” – Nazwy stosowane do promocji i wprowadzania do obrotu żywności wyłącznie roślinnego pochodzenia. Sprawa C-422/16

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 4–56)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57–91)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzanie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12–19)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549–607)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018