Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich UE dla rolników

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 – przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie wspólnej polityki rolnej UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Określono w nim zasady dotyczące płatności bezpośrednich na rzecz rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) UE. Płatności te dokonywane są pod warunkiem, że rolnicy spełniają rygorystyczne przepisy dotyczące zdrowia i dobrostanu ludzi i zwierząt, zdrowia roślin i środowiska – tzw. zasada wzajemnej zgodności.

Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie (WE) nr 73/2009, które zawierało poprzednie przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników i które zmieniło się w następstwie reformy WPR w 2013 roku. Rozporządzenie to uchyla również rozporządzenie (WE) nr 637/2008, które dotyczyło sektora bawełny.

W grudniu 2017 r. UE przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/2393 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1307/2013, a także inne przepisy dotyczące WPR (rozporządzenia: (UE) nr 1305/2013 ustanawiające Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (UE) nr 1306/2013 ustanawiające zasady finansowania oraz zarządzania i monitorowania w zakresie polityki rolnej UE, (UE) nr 1308/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych w UE oraz (UE) nr 652/2014 w sprawie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Bezpośrednie płatności dla rolników wypłacane są przez systemy wsparcia poszczególnych państw UE.

Państwa UE muszą przeznaczyć pewną część środków finansowych przeznaczonych na WPR na obowiązkowe systemy wsparcia:

Istnieją również opcjonalne systemy wsparcia. Państwa UE mogą:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 2017/2393, które zawierają następujące zasady:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 r. Przepisy wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 2017/2393 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608–670)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487–548)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549–607)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865–883)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018