Europejski Fundusz Morski i Rybacki (2014–2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ma za zadanie wesprzeć populacje zamieszkujące wybrzeża i osoby zatrudnione w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz umożliwić im przystosowanie się do nowej zreformowanej unijnej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w okresie 2014–2020.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Budżet i priorytety

Celem EFMR, który ma do dyspozycji budżet w wysokości 6,5 miliarda EUR na lata 2014–2020, jest:

Wdrażanie

Pandemia COVID-19 – zmiana rozporządzenia

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Środki tymczasowe związane z pandemią COVID-19 mają zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. i są dostępne do dnia 31 grudnia 2020 r.

KONTEKST

EFMR to instrument finansowy ustanowiony na potrzeby wsparcia WPRyb w okresie 2014–2020. Jest to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które uzupełniają się wzajemnie oraz mają na celu propagowanie odbudowy gospodarki i miejsc pracy w Europie.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1–66)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/852 z dnia 27 marca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do przypadków nieprzestrzegania i przypadków poważnego nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, które mogą spowodować przerwanie biegu terminu płatności lub zawieszenie płatności w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 135 z 2.6.2015, s. 13-17)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1362/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące uproszczonej procedury zatwierdzania niektórych zmian programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji tych programów (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 124-136)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 39-51)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 11-38)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1014/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 w odniesieniu do zawartości i struktury wspólnego systemu monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 283 z 27.9.2014, s. 11-19)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii (Dz.U. L 209 z 16.7.2014, s. 1-4)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/372/UE z dnia 11 czerwca 2014 r. określająca roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach zarządzania dzielonego na okres 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3781) (Dz.U. L 180 z 20.6.2014, s. 18-20)

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020