Regulamin wewnętrzny Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Od 2004 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych rozwinął się z niewielkiego ciała składającego się z dwóch członków i sekretariatu w ciało zatrudniające ponad 50 osób. Po reorganizacji w 2010 r. przyjęcie regulaminu w 2012 r. jest oznaką dojrzałości instytucji.

AKT

Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 2013/504/UE z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

STRESZCZENIE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem nadzorującym, który zapewnia, że dane osobowe i prywatność są respektowane przez instytucje i organy Unii Europejskiej (UE). Jego kompetencje są określone w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Jego rola obejmuje trzy zakresy:

EIOD przyjął regulamin wewnętrzny w 2012 r. Choć powtórzono w nim wiele z zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001, ustanowiono także szczegółowe zasady dotyczące wewnętrznych procesów decyzyjnych, roli inspektorów i zarządu, organizacji i pracy sekretariatu, planowania, administracji wewnętrznej oraz otwartości i przejrzystości instytucji.

Kontekst

Ponieważ Inspektor został powołany w 2004 r., od tego czasu zaszły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej oraz kontekście prawnym i technologicznym. Traktat lizboński potwierdził, że ochrona danych stanowi podstawową zasadę prawa UE, a wiele decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości podkreśliło znaczenie prywatności i ochrony danych jako integralnej części procesu decyzyjnego UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2013/504/UE

18.12.2012

-

Dz.U. L 273 z 15.10.2013

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.L 8 z 12.1.2001).

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014